Maszyny do produkcji betonu i prefabrykatów

Gwarancja/Serwis

 

Ogólne warunki gwarancji na wyroby produkowane przez ZPUH ROAD Sp.z o.o.

 
 

Firma ROAD Sp. z o.o. zapewnia, że wszystkie dostarczane maszyny i urządzenia są sprawie technicznie i – te które wymagają montażu i uruchomienia przez ROAD – zostały przetestowane po instalacji u Klienta i potwierdzone podpisem protokołu montażowego. Firma ROAD Sp. z o.o. udziela gwarancji na prawidłowe działanie wytwarzanych urządzeń. Okres gwarancji zależny jest od typu i modelu wyprodukowanej maszyny lub urządzenia.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się zasadniczo z chwilą podpisania protokołu odbioru u Klienta lub z chwilą wydania z siedziby ROAD – jest to zależne od typu maszyny/urządzenia i jest indywidualnie określone dla danego typu.

Gwarancja na przekładnie, silniki, pompy, rozdzielacze, łańcuchy, koła zębate, mieszarki i inne podzespoły handlowe zależna jest od gwarancji producenta tych podzespołów. ROAD Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo uzależnienia ostatecznego uznania roszczeń Klienta od uznania ich przez producentów lub przedstawicieli producentów reklamowanych podzespołów.

Warunkiem utrzymania praw gwarancyjnych jest eksploatacja zgodna z instrukcją obsługi oraz wykonywanie okresowych, płatnych przeglądów serwisowych przez zespół techników firmy ROAD Sp.z o.o. , w określonych w karcie gwarancyjnej interwałach czasowych.

Warunkiem utrzymania gwarancji jest obsługa i konserwacja maszyny przez operatorów przeszkolonych przez producenta.

W ramach gwarancji firma ROAD Sp. z o.o. zobowiązuje się do naprawy lub wymiany części lub elementów, w których podczas eksploatacji wykryte zostały wady lub uszkodzenia niewynikające z naturalnego zużycia.

Gwarancja nie obejmuje naprawienia szkód bądź wyrównania strat powstałych na skutek istniejącej (stwierdzonej) wady Przedmiotu umowy, jego części składowej lub jego podzespołu, w tym w szczególności zwrotu kosztów i wydatków pośrednich jak np. koszty podróży, transportu, noclegów, diet, leczenia, wynajmu urządzeń zastępczych, nieosiągniętych przychodów, kosztów przestoju jak również naprawienia innych uszkodzeń, spowodowanych uszkodzeniem reklamowanej części.

W określonych okolicznościach gwarancja może podlegać wykluczeniu.


Wykluczenia gwarancji:

 • • Uszkodzenia powstałe z winy użytkownika;
 • • Uszkodzenia spowodowane niezgodnym z przeznaczeniem lub instrukcją obsługi użytkowaniem produktu;
 • • Uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją przechowywania i konserwacji urządzeń;
 • • Uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego przygotowania miejsca pracy;
 • • Uszkodzenia spowodowane użytkowaniem przez osoby bez odbytego szkolenia;
 • • Uszkodzenia powstałe w wyniku zdarzeń losowych (przepięcia elektryczne, pożar, powódź itp.);
 • • Uszkodzenia powstałe na skutek nieprzestrzegania zaleceń konserwacyjno-przeglądowych wymaganych przez producenta;
 • • Uszkodzenia powstałe na skutek zmian lub modyfikacji bez porozumienia z firmą ROAD Sp. z o.o., zgoda na ewentualną modyfikację powinna być potwierdzona na piśmie;
 • • Uszkodzenia powstałe w wyniku dokonania napraw przez osoby nieupoważnione przez firmę ROAD Sp. z o.o.,
 • • Uszkodzenia części zużywających się wynikające z naturalnego zużycia. Lista części naturalnie zużywających się jest wyszczególniona w instrukcji obsługi urządzenia;
 • • Uszkodzenia wynikające ze stosowania niedozwolonych części zamiennych lub eksploatacyjnych niedostarczonych bądź niezatwierdzonych przez firmę ROAD Sp. z o.o.
 • • Gwarancja nie zostanie uznana w przypadku stosowania nieoryginalnych materiałów eksploatacyjnych.


Pozostałe warunki gwarancji:

 • • Sposób naprawy urządzenia ustala gwarant.
 • • Zgłoszenia napraw gwarancyjnych należy dokonywać poprzez formularz kontaktowy na stronie http://road.com.pl/pl/gwarancja-serwis/ lub (np. w przypadku problemów technicznych ze stroną internetową) e-mailem na adresy: biuro@road.com.pl oraz krzysztof@road.com.pl Zawiadomienie to powinno zawierać typ i numer fabryczny Urządzenia oraz informację o rodzaju uszkodzenia, objawach wadliwej pracy i prawdopodobnej przyczynie, przedstawioną w sposób wyczerpujący i dokładny, a w przypadku uszkodzenia fizycznego należy dołączyć fotografię uszkodzonej części. Po wysłaniu zgłoszenia należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie ROAD Sp. z o.o. telefonicznie (na nr tel. 660442776 lub 413945290).
 • • Jeżeli w pierwszej kolejności zgłoszenia dokonano telefonicznie, każdorazowo powinno być ono potwierdzone poprzez wysłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie http://road.com.pl/pl/gwarancja-serwis/ lub (np. w przypadku problemów technicznych ze stroną internetową) e-mailem na adresy: biuro@road.com.pl oraz krzysztof@road.com.pl
 • • Czas reakcji serwisu liczony jest od wpływu zgłoszenia w formie pisemnej.
 • • Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych od daty przyjęcia zgłoszenia w formie pisemnej;
 • • W wyjątkowych przypadkach konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta podzespołu, termin naprawy może zostać wydłużony;
 • • Użytkownik zobowiązany jest udostępnić uszkodzone urządzenie w miejscu instalacji lub dostarczyć je do miejsca określonego przez gwaranta;
 • • Ostateczna decyzja w kwestii zasadności reklamacji należy do gwaranta;
 • • W przypadkach nieuzasadnionego wezwania serwisu, bądź stwierdzenia przez serwis wykluczenia gwarancji, Klient zostanie obciążony kosztami dojazdu techników oraz czynności serwisowych i ewentualnych części.


Dane kontaktowe:

ZPUH Road Sp. z o.o.
ul. Jędrzejowska 13
29-100 Włoszczowa
Tel.: 41 39 45 290 wew. 27
e-mail: krzysztof@road.com.pl
e-mail: biuro@road.com.pl
Serwis pełni dyżury w dni robocze w godzinach 7 – 15.


Wersja do pobrania/wydruku:

Ogólne warunki gwarancji na wyroby produkowane przez ZPUH ROAD Sp.z o.o.


 

Formularz
serwisowy

 
   

Opis powinien zawierać szczegółowe informacje o rodzaju uszkodzenia, objawach wadliwej pracy i prawdopodobnej przyczynie. W przypadku uszkodzenia fizycznego należy dołączyć fotografię uszkodzonej części.